Back to homepage

Žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola býva zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk. Ak chcete dostať upozorňujúce e-maily o termíne pripravovaných kôl, ako aj ďalších aktuálnych informáciách o projekte Zelená domácnostiam, prihláste sa na odber správ zo stránky www.siea.sk v časti Registrácia.

Upozornenie:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V 4. a 5. kole je platnosť poukážky 4 mesiace. Poukážky vydané v 3. kole boli platné 3 mesiace. Ak si svoj zámer po podaní žiadosti a potvrdení záujmu rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť v rámci toho istého kola požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej poukážky. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.

AKO VYPLNIŤ ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

Podrobný postup pri vypĺňaní poukážky je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. Manuál bol 9. 11. 2016 aktualizovaný. Zohľadnená bola zmena týkajúca sa rozšírenia textu upozorňujúceho, že žiadosť bude ukončená až po potvrdení záujmu prostredníctvom linku v zaslanej e-mailovej správe. Text s upozornením žiadatelia vidia v poslednom kroku pri vypĺňaní žiadosti.

Na stiahnutie
Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam V4.pdf

Kroky pri podávaní žiadosti:

1. Registrácia miesta inštalácie

Zadať je  nutné okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva.

2. Špecifikácia zariadenia

Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním vyrobenej elektriny pri inštalácii počíta.

3. Výpočet hodnoty poukážky

Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky.

4. Vlastníci nehnuteľnosti

V prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia.

5. Potvrdenie splnenia podmienok

V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, ktoré z uprenostňujúcich podmienok podpory spĺňate.

6. Výzva na potvrdenie záujmu

Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku.

7. Potvrdenie záujmu

Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Vzhľadom na automatizáciu celého procesu odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Ak potrebujete opraviť údaje vo vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak ste uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdili, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné v rámci toho istého kola najskôr po uplynutí 30 dní.

8. Vyhodnotenie

Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého budú v stanovených intervaloch poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz a ktoré z uprednostňujúcich podmienok spĺňate. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

9. Správa o výsledku

Počas vyhodnocovania je všetkým žiadateľom, ktorí potvrdili v stanovenom časovom úseku záujem o vydanie poukážky, do 24-hodín elektronicky odosielaný mail s informáciou, či ich žiadosť uspela, alebo nie. V prípade dostatku finančných prostriedkov pre danú poukážku je návrh zmluvy  o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia spolu s poukážkou vytlačený, podpísaný a odoslaný v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti.

Upozornenie:
Piate kolo projektu Zelená domácnostiam bolo spustené 29.11.2016. Pre veľký záujem, ktorý prevýšil alokáciu 4 milióny €, bolo ukončené. Žiadosť o poukážku momentálne nie je možné podať.

Príspevok je prevzatý z oficiálneho webu programu Zelená domácnostiam.

Vyhľadať

Archív