Vládna energetická politika rozvíja iba atómové elektrárne

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 28, 2004 17:09
Prehĺbovanie závislosti od Ruska

,,Návrh energetickej politiky SR“ konzervuje súčasnú závislosť na dodávkach ropy a zemného plynu z Ruska a ďalej prehlbuje závislosť na dovoze primárnych energetických zdrojov (PEZ). Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo a pred niekoľkými dňami zverejnilo na internete tento veľmi nevyvážený a nesúrodý materiál, v ktorom chýba základná prognóza vývoja štruktúry a spotreby primárnych energetických zdrojov a spotreby tepla na Slovensku.” Informuje o tom Ing. Milan Novák, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

,,Predložený materiál by sa pokojne mohol nazvať koncepciou rozvoja elektroenergetiky, pretože iba táto časť je podrobnejšie rozpracovaná, s ťažiskom na posilnenie úlohy atómových elektrární v nej. Ďalej dáva dôraz na dovoz primárnych energetických zdrojov z Ruska, ktorá sa už dnes pohybuje na úrovni takmer 90 %. V návrhu však absentuje prognóza vývoja spotreby tepla. Pritom je preukázateľné, že v slovenských podmienkach majú práve obnoviteľné zdroje energie (OZE) rozhodujúci potenciál hlavne vo výrobe tepla“, poukázal M.Novák.

Podľa neho do návrhu energetickej koncepcie je nevyhnutne dopracovať práve oblasť obnoviteľných zdrojov energie, vrátane cieľov na výrobu tepla z OZE. Následne bude treba materiál doplniť aj o nástroje (legislatíva, investičné stimuly, dane a pod.), ktoré umožnia splnenie stanovených cieľov. ,,V opačnom prípade je to iba slohové cvičenie, ktoré nebude mať na vývoj slovenskej energetiky žiadny vplyv, rovnako ako posledný obdobný pokus z roku 2000. OZE sú perspektívne jediným domácim energetickým zdrojom, na ktorého využívanie je Slovensko odkázané nielen z ekologických ale i ekonomických dôvodov, vrátane znižovanie dovoznej náročnosti a tvorby nových pracovných miest“, konštatoval M.Novák

Dôkazom, že v danom prípade pôjde aj o dobrý biznis, je aj chovanie nadnárodných petrolejárskych koncernov (Shell, BP, Total), ktoré už dnes investujú do výskumu, vývoja a výroby zariadení na využívanie OZE nemalé finančné prostriedky. Podľa prognóz firmy Shell význam fosílnych a jadrových energetických zdrojov sa postupne bude znižovať a v roku 2060 by sa OZE mali podieľať približne dvoma tretinami na celkovej energetickej spotrebe ľudstva. Je pravdepodobné, že v mnohých krajinách EÚ sa podarí zabezpečiť prírastok energetických zdrojov racionálnejšie než v SR a to aj vďaka náskoku, ktorý dnes získavajú v oblasti výskumu a vývoja výroby energie z OZE. Je isté, že rast cien fosílnych palív bude ďalej pokračovať. Naopak, je zrejmé, že technický pokrok a zvyšovanie výrobných kapacít budú ďalej znižovať cenu energie získanú z OZE. A tento vývoj by mala reflektovať aj energetická politika Slovenska, zdôraznil M.Novák.

Predložený návrh ministerstva však iba konštatuje, že domáce energetické zdroje sú obmedzené na obnoviteľné zdroje energie (OZE) a hnedé uhlie. Napriek tomu, že v predloženom materiáli sa často slovne zdôrazňuje význam OZE, zostáva to iba v rovine deklarácií. Správne však konštatuje, že zostávajú jediným domácim primárnym energetickým zdrojom, pretože vzhľadom na veľkosť zásob hnedého uhlia a s ním spojené environmentálne problémy, bude pokračovať útlm jeho ťažby.

Ministerský návrh ráta s tým, že výroba elektrickej energie z OZE by sa mala zvýšiť z 5328 GWh v r. 2002 na 5853 GWh v r. 2010, čo bude predstavovať cca 18 % podiel na celkovej spotrebe elektrickej energie v referenčnom (najpravdepodobnejšom) scenári vývoja a to iba vďaka existujúcim veľkým vodným elektrárňam.

Napriek mnohým negatívam a rizikám, ktoré sa spájajú s výrobou elektrickej energie z jadra, je táto pri dodržaní stanovených bezpečnostných štandardoch určite prijateľnejšou alternatívou ako elektrina vyrábaná v uhoľných elektrárňach. Je však zavádzajúce, ak autori predloženého materiálu uvádzajú, že v prípade nedokončenia rozostavaného 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, sa doteraz vynaložené náklady premietnu do ceny elektrickej energie. Veď ktorý odberateľ by bol ochotný na liberalizovanom európskom energetickom trhu, s možnosťou voľby dodávateľa, kupovať si drahú elektrickú energiu od Slovenských elektrární ? , pýta sa M.Novák

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 28, 2004 17:09

Vyhľadať

Archív