Slnečná energia opäť na okraji záujmu vlády

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 11, 2006 11:42
Energetická politika obnoviteľných zdrojov je nedôveryhodná

Návrh energetickej politiky Slovenska, ktorý prerokovala vláda v stredu 11.januára 2006, je podstatne vyváženejší, ako návrh spred roka, ktorý bol pre jednostrannú orientáciu na výrobu elektrickej energie z jadra a odignorovanie ostatných energetických zdrojov, po zdrvujúcej kritike verejnosti stiahnutý na prepracovanie. Napriek nesporne vyššej kvalite, ani táto verzia energetickej politiky v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nevyzerá príliš hodnoverne. Chýba totiž akákoľvek podpora ich využívania. Vyhlásil to Ing. Milan Novák, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

,,Slnečné kolektory disponujú po biomase najväčším využiteľným potenciálom v oblasti výroby tepla z OZE. Napriek tomu v rozpore s praxou mnohých krajín EU, na Slovensku neexistuje pre fyzické osoby už viac ako 3 roky žiadny stimul na ich podporu! Preto úplne nerealisticky vyznieva v energetickej politike odhadovaná výroba tepla zo slnečnej energie v roku 2010 na úrovni 300 TJ. Veď súčasná ročná úroveň je okolo 99 TJ a ročný prírastok za posledné roky nedosahuje ani 9 TJ!“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že zo súčasných cca 5 tisíc m2 ročne namontovaných slnečných kolektorov, by si to vyžadovalo v rokoch 2006 až 2010 namontovať ročne vyše 22 tisíc m2 a v období rokov 2011 až 2020 dokonca 150 tisíc m2 slnečných kolektorov každý rok. To je bez podpory štátu absolútne nemožné.

,,Pritom vôbec nejde o príliš progresívne ciele, ak je SR porovnávaná so susedným Rakúskom. To sa veľkosťou a počtom obyvateľstva nelíši príliš od Slovenska, ale už v súčasnej dobe montuje 160-tisíc až 180-tisíc m2 slnečných kolektorov ročne. Rakúsko má však dlhodobo prepracovanú koncepciu podpory využívania slnečnej energie. Ak by sa nám nejakým zázrakom podarilo v roku 2020 získať zo slnečnej energie 3000 TJ tepla, aj tak to predstavuje zo súčasného využiteľného potenciálu iba necelých 9 %! Pritom vďaka vedecko-technickému pokroku, najmä v oblasti akumulácie tepla a solárnej klimatizácii, sa využiteľný potenciál slnečnej energie v roku 2020 výrazne zvýši a 3000 TJ tepla za rok v tej dobe aj na slovenské pomery bude žalostne málo“, predpovedal M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že autori novej energetickej politiky sa, napriek dlhému radu recenzentov medzirezortného i pripomienkového konania, nevyhli ani hrubým chybám a veľkým rozdielom v číselných údajoch rovnakých veličín uvádzaných v rôznych častiach práce. V základnom texte sa napr. uvádza zastaralý a neaktuálny údaj o využiteľnom potenciáli slnečnej energie na úrovni 18,7 PJ. V prílohe venovanej OZE je však už hodnoverný údaj vo výške 34 PJ v teple a 1540 Wh vo forme elektrickej energie.

Úplne absurdne pôsobí doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť, kde sa okrem iného uvádza, že predpokladaný materiál nemá priamy vplyv na životné prostredie ani na zamestnanosť! Pritom rozvoj využívania OZE v rámci EU je spojený s vytváraním státisícov nových pracovných príležitostí a to aj v tých najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch. Pri výrobe, predaji a inštalácii solárnych systémov našlo len v Rakúsku pracovné uplatnenie už 3000 ľudí! O ekologickosti výroby tepla v porovnaní s fosílnymi palivami a jadrom, sa nedá ani diskutovať.

,,Na rozdiel od solárneho tepla je elektrická energia získaná zo slnečnej energie prostredníctvom fotovoltaických modulov ešte stále jedným z najdrahších OZE. Napriek tomu, nie je zrejme najšťastnejšie počítať v roku 2010 s nulovou výrobou a v roku 2020 iba s 10 GWh elektrickej energie z tohto zdroja. Veď v Nemecku sa v roku 2004 namontovalo 350 MW inštalovaného výkonu a v roku 2005 sa predpokladá úroveň blízka 500 MW. Tento výsledok sa dosiahol vďaka dlhodobo garantovaným výkupným cenám elektrickej energie z OZE zabezpečujúcich primeranú rentabilitu investícií. Tento systém už prebrali Taliani, Španieli a dokonca od 1.1.2006 i Česi. Ďalšie krajiny EU ale aj celý rad krajín mimo EU sa na jeho zavedenie pripravujú alebo ho už zavádzajú“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že je otázne ako dlho si bude môcť dovoliť ignorovať tento vývoj Slovensko, kde jediným významnejším domácim energetickým zdrojom budúcnosti budú iba OZE. Význam OZE podčiarkuje fakt, že Slovensko takmer 90 % primárnych energetických zdrojov zabezpečuje nákupom mimo teritória EU, hlavne v Rusku. Aké veľké môžu byť riziká spojené s tak silnou závislosťou od dovozu energií z Ruska, pocítila značná časť Európy vrátane Slovenska pred niekoľkými dňami počas Rusko-Ukrajinského sporu.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 11, 2006 11:42

Vyhľadať

Archív