Prvenstvo THERMO|SOLARU v značke kvality SOLAR KEYMARK

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 17, 2007 11:50
Certifikát KEYMARK predstavuje garanciu kvality pre zákazníka

V THERMO|SOLARE Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, v súčasnosti prebieha proces certifikácie všetkých typových radov vyrábaných kolektorov, pre používanie prestížnej európskej značky kvality SOLAR KEYMARK. THERMO|SOLAR získal ako prvý slovenský výrobca právo používať označenie SOLAR KEYMARK už v decembri 2006, pre vysokoselektívny plochý slnečný kolektor TS 310. Ďalších 7 typových radov kolektorov bude nasledovať do konca tohto roka. Prakticky to znamená, že všetky výrobky firmy budú prostredníctvom tohto označenia garantovať pre zákazníka definovanú opakovateľnú kvalitu a zhodu parametrov každého výrobku s údajmi uvedenými v certifikáte. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLAR Ing. Milan Novák, CSc.

,,THERMO|SOLAR je jednou z mála firiem z východnej Európy, ktoré majú právo používať označenie SOLAR KEYMARK na svojich výrobkoch. SOLAR KEYMARK je branžovým označením KEYMARKU v oblasti priemyslu výroby slnečných termických kolektorov. Prvenstvo kolektora TS 310 potvrdil aj Slovenský úrad technickej normalizácie prostredníctvom vyjadrenia Ing. Anny Špačkovej, že nemajú vedomosť o tom, že by bol v roku 2006 na Slovensku vyrábaný iný výrobok s právom používať takéto označenie“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že v niektorých štátoch Európskej únie bude práve označenie výrobku značkou SOLAR KEYMARK povinným prvkom pre nárok na dotácie pre konečného užívateľa. Certifikácia jedného typu kolektoru však stojí cca 8 000 EUR, vydanie licencie viac ako 1000 EUR a ročné udržiavacie poplatky za licenciu sú cca 400 EUR. ,,Napriek tomu, že ide o finančne náročný proces, je cestou pre zvýšenie dôveryhodnosti celého odvetvia a zárukou pre garanciu spokojnosti konečného zákazníka. Je iba na škodu veci, že na Slovensku neexistuje možnosť podpory výrobcov pri financovaní nákladov na takúto certifikáciu“, upozornil M.Novák

Udelenie značky KEYMARK je dôkazom, že produkt sa zhoduje s európskymi normami a je preskúšaný. Produkt a jeho výroba sa skúšajú, certifikujú a sú pod dozorom kompetentných orgánov. Výrobca môže používať túto značku vtedy, ak sa podrobí špeciálnemu skúšaniu a kontrolnej inšpekčnej procedúre. Právo na jej používanie udeľuje certifikačný orgán, ktorý musí vyhovovať stanoveným základným požiadavkám.

Doplňujúce údaje o značke KEYMARK

Na globalizovanom európskom trhu je dostupný prakticky akýkoľvek tovar. Okrem jeho ceny zásadným aspektom je kvalita. Na jednej strane každý výrobca deklaruje vybavenie tovaru certifikátmi a minimálne štandardnú kvalitu, na strane druhej sa tieto tvrdenia nie vždy zakladajú na pravde. Akreditované skúšobne síce vykonávajú viac či menej pravidelne kontroly výrobného procesu u výrobcov, títo štandardne disponujú certifikátmi riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2000, ale výrobky určené na certifikáciu pripravuje výrobca sám, pričom nie vždy sú použité materiály a technológie identické so sériovo vyrábaným produktom.

Európsky centrálny úrad pre normalizáciu (CEN) reagoval na tento trend vypracovaním pravidiel pre tzv. „užívateľskú“ značku kvality – KEYMARK. V praxi toto označenie, ktoré je na určených výrobkoch možno používať na základe zapožičanej licencie, znamená že produkt spĺňa nielen nároky príslušnej normy, výrobca má zavedený systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2000, ale aj to, že výrobok bol na testy vybraný akreditovanou skúšobňou „niekde“ na ceste k zákazníkovi. Výber produktu na certifikáciu sa vykonáva vo výrobe, v distribučnom sklade výrobcu, alebo predajcu prípadne v obchodnom reťazci predávajúcom tento výrobok.

Práve tento akt výberu skúšaného produktu má zabezpečiť, že sa skúša výrobok sériovo vyrábaný, s reprodukovateľnými parametrami, čo má zvýšiť dôveryhodnosť údajov uvádzaných v skúšobných protokoloch a na certifikátoch. Udelenie certifikátu nie je pritom jednorazovým aktom, ale v ročnom intervale prebieha následná kontrola a dozor akreditovanej skúšobne. Pri nedodržaní podmienok výroby a parametrov produktu môže dôjsť k odobratiu licencie na používanie značky KEYMARK a tým aj značnej diskreditácii výrobcu na trhu.

Najďalej v oblasti takéhoto prístupu k certifikácii je priemysel výroby slnečných termických kolektorov. Doteraz bolo v tejto oblasti vydaných takmer 200 licencií na používanie označenia „SOLAR KEYMARK“, ktoré je branžovým označením KEYMARKU v tejto oblasti priemyslu. V praxi je oddelené vydávanie licencií na používanie označenia SOLAR KEYMARK (DIN CERTCO, Nemecko, CERTIF, Portugalsko, ELOT, Grécko, SP CERT, Švédsko) a výber produktu na certifikáciu a jeho certifikácia podľa noriem STN EN 12975 (akreditované solárne skúšobne z viacerých štátov Európy, napr. ARSENAL RESEARCH Viedeň, Rakúsko, SPF Rapperswill, Švajčiarsko, Fraunhofer ISE Freiburg, Nemecko, atď. ) Riadiacim orgánom je Rada pre SOLAR KEYMARK na čele s Janom Erikom Nielsenom z Dánska. Rozbeh a realizácia tohto projektu bola spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu Intelligent Energy Europe.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 17, 2007 11:50

Vyhľadať

Archív