Spoločnosť [focus_color]THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.[/focus_color], jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Založením spoločného podniku sa Žiarskym výrobcom slnečných kolektorov uľahčil prístup na západoeurópske trhy, čo bolo spojené nielen s rýchlym zvyšovaním objemu, ale aj kvality ich výrobkov. Kvalita slnečných kolektorov bola pozitívne ovplyvnená vzájomným dopĺňaním know-how oboch partnerov: vysokoúčinnej selektívnej konverznej vrstvy – vkladu slovenského spoločníka a progresívnej hliníkovej vane kolektora lisovanej hlbokoťažným spôsobom – vkladu nemeckého spoločníka.

V roku 1997 sa začal v Žiari nad Hronom vyrábať inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý dodnes predstavuje absolútne svetové prvenstvo v tejto oblasti podnikania. Medzi jeho hlavné prednosti patrí vysoká účinnosť pri relatívne nízkych investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. To ho predurčuje na prípravu priemyselného tepla alebo prikurovanie budov.

Zakladatelia spoločnosti [focus_color]THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.[/focus_color], vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej viac ako 35 ročnej existencie stovky tisíc solárnych systémov využívaných hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely.

Že kolektory TS patria k dlhodobo najspoľahlivejším potvrdili aj výsledky rozsiahleho prieskumu stavu solárnych zariadení namontovaných v rokoch 1977 až 1984, publikovaného v r. 1997, ktorý vecne zabezpečovalo Výskumné centrum Jülich z finančných prostriedkov nemeckého Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu, výskum a technológie. Dodnes na mnohých miestach Čiech a Slovenska možno nájsť pracujúce slnečné kolektory SALK vyrobené pred 25 až 30 rokmi v Žiari nad Hronom.

[focus_color]THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.[/focus_color] permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, aj do ekologizácie výroby. Výsledkom tohto snaženia je 100 % regenerácia anodizačného a vyfarbovacieho roztoku z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a technológia na čistenie oplachových vôd.
Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy.

Existuje celý rad príkladov z rôznych kútov sveta, kde kolektory TS pracujú v extrémnych podmienkach alebo na neštandardných spôsoboch využitia tepla. Ako príklady možno uviesť inštaláciu vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v Ománe. Ako technicky zaujímavú realizáciu je možné uviesť aj objekt ústavu sociálnej starostlivosti v Slatiňanoch v Čechách, kde sa solárnym teplom pokrýva 87 % potrieb tepla na kúrenie a prípravu teplej vody vďaka sezónnemu zásobníku tepla o objeme jeden milión stotisíc litrov vody a spolupráci kolektorov s tepelným čerpadlom.

Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu,výskum a vývoj. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. Spolupráca s domácimi i zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi prináša neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a výrobkov. Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje záruku na dobu 12 rokov.

Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho tepla. Spoločnosť je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla.
V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, t.j. ceny jednotky získaného tepla vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory spoločnosti [focus_color]THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.[/focus_color] sa v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach. Udržať a ďalej zlepšovať túto pozíciu zostáva hlavnou úlohou spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

Historické míľniky [focus_color]THERMO|SOLAR[/focus_color] a jeho zakladateľov:

1972 – 1974
zakladateľ spoločnosti thermo|solar Regensburg Bernd Kellner z Nemecka nainštaloval prvé termické kolektory spolu s tepelnými čerpadlami na 21 rodinných domoch v solárnej dedine Petzold, Bavorsko.

1978
začiatok výskumu, vývoja a výroby termických slnečných kolektorov v Závode SNP n.p. Žiar nad Hronom pod vedením Jindřicha Balouna

1982
spustenie priemyselnej výroby celohliníkových solárnych kolektorov typu SALK so selektívnou konverznou vrstvou v Závode SNP n.p. Žiar nad Hronom, ktoré ako jedny z prvých v Európe mali selektívnu konverznú vrstvu

1985
Štátna komisia pre vedecký a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky udelila spoločnosti ,,Osvedčenie o technickej pokrokovosti kolektorov typu SALK“

1987
vákuový kolektor HVL, predchodca typu H400 V získal bavorskú štátnu cenu. V konštrukcii kolektoru bola prvý krát v Európe použitá vaňa vyrobená z hliníko – horčíkovej zliatiny hlbokoťažným lisovaním.

1990
začiatok obchodnej spolupráce medzi thermo|solar Regensburg a Závodom SNP n.p. Žiar nad Hronom

1992
založenie spoločného nemecko-slovenského podniku THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., ktorého konateľom sa stal Milan Novák

1993
začatie výroby slnečných kolektorov s lisovanou kolektorovou vaňou z hliníko-horčíkovej zliatiny v Žiari nad Hronom

1995
THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom bol ocenený medailou nadštandardnej kvality Slovak Gold

1996 – 1997
prenesenie nemeckej časti výroby z Regensburgu do Žiaru nad Hronom

1997
spustenie veľkosériovej výroby inovovaného typu plochého vákuového kolektora TS400 v Žiari nad Hronom (doposiaľ jediný priemyselným spôsobom vyrábaný plochý vákuový kolektor na svete)

1999
založenie spoločnosti thermo|solar AG Landshut Johannom Kollmannsbergerom, ktorá prebrala 50 %-ný obchodný podiel v žiarskej spoločnosti

2004
odkúpenie 50% obchodných podielov v THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. od ZSNP a.s. dvoma fyzickými osobami

2005
certifikácia systému manažmentu kvality podľa ISO 9001:2000

2005 – 2006
postupné zavádzanie výroby unikátnej, patentovo chránenej konštrukcie absorbéra

2006
slnečný kolektor TS 310 bol prvým slovenským výrobkom, ktorý získal európsku značku kvality Keymark007 – zlepšenie statických parametrov a zvýšenie ,,priateľskosti montáže“ inováciou podporných konštrukcií

2008
všetky typy vyrábaných slnečných kolektorov majú európsky certifikát kvality Solar Keymark

2009
modernizácia výroby slnečných kolektorov s cieľom viac ako zdvojnásobiť výrobné kapacity spoločnosti

2011
Zahájenie výroby nového typu kolektora s lisovanou vaňou s plochou 2,5 m2

2011
Založenie Kompetenčného centra výskumno-vývojovej základne v Žiari nad Hronom, pod vedením Slovenskej akadémie vied a spolu s ďalšími dvoma slovenskými univerzitami a siedmymi priemyselnými partnermi

2012
Rozšírenie výroby o rúrové vákuové kolektory a tepelné čerpadlá malých výkonov.

2013
Priznanie zvláštnej dotácie koncovým užívateľom nemeckou BAFA (The Federal Office of Economics and Export Control) za inovatívny systém spolupráce vákuových plochých kolektorov s tepelným čerpadlom

Vyhľadať

Archív