Back to homepage

Impressum

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú pravidelne aktualizované. OZ Energie | O.Z.Energie, s.r.o. nenesie a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií, ani za použitie alebo využitie informácií, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie o produktoch uverejnených v štúdiách alebo publikovanom výskume. Informácie neslúžia ako náhrada odborného poradenstva. S konkrétnymi problémami a otázkami je vždy nutné obrátiť sa na našich odborníkov v oblasti alternatívnych zdrojov energie.

Obsah tejto stránky je majetkom občianskesho združenia OZ Energie a/alebo spoločnosti O.Z.Energie, s.r.o. Obsah, obrázky, detaily a súbory na prevzatie sa nesmú upravovať alebo informácie z nich vytrhávať z kontextu. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do stránky, alebo jej nepovoleným použitím alebo jej jednotlivých zložiek, môže dôjsť k porušeniu autorských práv spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorej patrí právo na udelenie súhlasu s použitím diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií, sú protiprávne a postihnuteľné v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.

Všetky obchodné značky uvedené na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami OZ Energie | O.Z.Energie, s.r.o., jej dcérskych spoločností alebo partnerských firiem. Akékoľvek nepovolené použitie, zásah do textu alebo grafického vyobrazenia alebo iného neoprávneného nakladania s nimi vrátane napodobnenia týchto ochranných známok alebo iných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorského práva, zákona o ochranných známkach a vlastníckych práv.

OZ Energie | O.Z.Energie, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov na tejto webovej stránke. To je vždy zodpovednosť jednotlivých autorov článkov.

Komerčné využitie alebo kopírovanie informácii uvedených na tejto web stránke je povolené len s písomným súhlasom zo strany autora.

Vyhľadať

Archív