OZ Energie O.Z.Energie, s.r.o.
Vansovej 8/113
965 01 Žiar nad Hronom
.
Vansovej 8/113
965 01 Žiar nad Hronom
.
IČO: 50310623
DIČ: 2120293472
.
IČO: 44672403
DIČ: 2022775106
.
Registrácia MV SR, Sekcia Verejnej Správy,
číslo spisu: VUS/1-900/90-48663
registrácia Okresný súd Banská Bystrica,
Vložka číslo:16171/S

 tel.: 0944 008 035    email: info@OZEnergie.info    web: www.OZEnergie.info

OZ Energie (Občianske združenie Energie) poskytuje poradenstvo v oblasti využitia alternatívnych zdrojov energie so zameraním na využitie solárnej energie.

Realizovanie jednotlivých inštalácií solárnych systémov sa realizuje hlavne prostredníctvom dcérskej spoločnosti O.Z.Energie, s.r.o.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

O.Z.Energie, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.